Ενόσω οι Σάρτρες μύθευαν τους πεδινούς

Βλέποντας θάλασσες στην μύλη, νερό στη φωτιά

Δούλη τις Βάρτα μύλιζε σιτόκριθο

Στωμύλει ανεπαισθήτως «Μπίσκαγιε»

Σούσβαρ πιτέρις άναπο μοτέτο

Κοραβιλέμπλε νούντι άφατι κορδά

Κι ο Ταμερλάνος μόνα και ταρόνα

Εξ ού βιλίστατε όνακα τεκρά

Δεν βγαίνει η ποίηση με ελληνικά

(νόκα ποέζα κουμ γκρεκάνα),όπως

 απέδειξε Τύχων ο Βριαρός

και συμφωνώ μπατίζο γάνδε γιόλα.

[1999]

Advertisements